Privacybeleid (datum van goedkeuring 27_11_2020)

 

1 Algemeen

1.1 De website https://www.metafleet.be (de " Website ") ter beschikking van de bezoeker wordt gesteld en wordt geëxploiteerd door Mobile Systems Europe srl, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleisstraat, 44/52 en ingeschreven bij de ECB onder ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (hierna " Mobiele systemen Europa ").

 1.2 Dit privacybeleid (de " Privacybeleid De "Privacy Policy" maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de Site en informeert over de manier waarop Mobile Systems Europe omgaat met de persoonlijke gegevens van de bezoeker die via de Site worden verzameld of meegedeeld.

Mobile Systems Europe raadt de bezoeker aan de Gebruiksvoorwaarden van de Site aandachtig te lezen alvorens de Site te bezoeken.

Mobile Systems Europe is verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en zorgt voor de naleving van de verplichtingen die zijn neergelegd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de " RGPD "De Commissie neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist, volledig en bijgewerkt is, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaten en de Europese Unie.

1.3 De Site kan links naar andere sites bevatten. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Site. Indien de bezoeker andere sites raadpleegt, kan Mobile Systems Europe niet verantwoordelijk worden gesteld en raadt het de bezoeker aan systematisch de bepalingen inzake gegevensbescherming van deze andere sites te raadplegen.

1.4 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. De bezoeker is verplicht de toepasselijke Privacy Policy te raadplegen op het moment dat hij de Site raadpleegt.

 

2 Verwerking van persoonsgegevens door Mobile Systems Europe

2.1 Mobile Systems Europe verwerkt de persoonsgegevens die via zijn Site worden verzameld (bv. door eenvoudigweg verbinding te maken met de Site) of die vrijwillig op de Site worden meegedeeld (bv. via het contactformulier).

2.1.1 Rechtvaardiging van de behandeling. De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoeker (zowel wanneer hij de Site bezoekt als wanneer hij spontaan het contactformulier invult en/of een e-mail stuurt naar Mobile Systems Europe via de Site), is gebaseerd op de volgende rechtvaardigingsgronden :

 • de legitieme belangen die Mobile Systems Europe nastreeft, met name om de Site te verbeteren en om de aangeboden diensten te promoten/voor te lichten (artikel 6.1. f van de GDPR); en
 • de toestemming van de betrokkene, in dit geval de bezoeker (artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR).

2.1.2 Doeleinden van de verwerking. Mobile Systems Europe verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker met het oog op :

 • het beheer van de Site en het verstrekken van informatie en advies aan potentiële klanten; en, indien van toepassing
 • direct marketing en het verzenden van commerciële communicatie.

2.1.3 Categorieën van persoonsgegevens. Afhankelijk van het gebruik dat de bezoeker van de Site maakt, kan Mobile Systems Europe zijn identificatiegegevens verwerken, met inbegrip van elektronische gegevens (zoals zijn naam, voornaam, titel, adres, telefoon- en gsm-nummer en e-mail, zijn IP-adres, cookies, de website vanwaar hij naar de Site werd doorverwezen, de datum en duur van het bezoek, de browser en het besturingssysteem van de bezoeker, zijn surfgedrag en, meer bepaald, zijn verzoeken alsook de pagina's van de Site die hij bezoekt, enz.)

2.1.4 Houdbaarheid. Persoonsgegevens worden opgeslagen :

 • wanneer zij worden verwerkt met het oog op het beheer van de Site: gedurende een periode van maximaal 3 maanden na het laatste bezoek van de bezoeker aan de Site.
 • wanneer verwerkt met het oog op promotie/informatie over de aan prospects aangeboden diensten: gedurende een periode van maximaal 6 maanden nadat contact is opgenomen met de prospect.
 • wanneer zij worden verwerkt voor direct marketing en commerciële prospectiedoeleinden: gedurende een maximumperiode van één jaar na het laatste bezoek van de bezoeker aan de Site.

2.2 De persoonlijke gegevens van de bezoeker kunnen in bepaalde omstandigheden aan derden en onderaannemers worden meegedeeld.

2.2.1 Derde

Mobile Systems Europe verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van de bezoeker niet aan derden mee te delen voor direct marketing doeleinden.

Mobile Systems Europe kan in bepaalde gevallen de persoonlijke gegevens van de bezoeker aan derden meedelen:

 • wanneer zij daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of wanneer Mobile Systems Europe betrokken is bij de aankoop of verkoop van de onderneming of activa;
 • indien nodig voor de handhaving van de Gebruiksvoorwaarden van de Site of andere contracten;
 • wanneer het noodzakelijk is om de rechten, eigendom of veiligheid van Mobile Systems Europe, zijn klanten, of anderen te beschermen.

Mobile Systems Europe is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de bezoeker door derden. Deze verwerking geschiedt onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Voor elk verzoek of elke vraag kan de bezoeker zich rechtstreeks tot de betrokken derden wenden.

2.2.2 Onderaannemers

Mobile Systems Europe maakt gebruik van onderaannemers (bijv. IT-infrastructuren, in het buitenland gevestigde servers) die in opdracht en voor rekening van Mobile Systems Europe persoonsgegevens verwerken. In dat geval verbindt Mobile Systems Europe zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, de integriteit ervan te waarborgen en, wanneer de onderaannemers buiten de EER gevestigd zijn, een passend beschermingsniveau te waarborgen (bv. contractuele bepalingen die op verzoek kunnen worden geraadpleegd via e-mail aan info@mseurope.be).

 

3 Koekjes

3.1 Mobile Systems Europe maakt op zijn Site gebruik van cookies, d.w.z. kleine informatiebestanden die het naar de harde schijf van de bezoeker stuurt en waarop door de server van een website via de browser informatie wordt opgeslagen, tijdelijk of permanent, op het apparaat van de bezoeker, om het gebruik van de Site te vereenvoudigen, te vervolledigen en te personaliseren.

3.2 Voor zover de cookies persoonsgegevens bevatten, kan de bezoeker zich beroepen op zijn of haar rechten zoals bepaald in de GDPR.

3.3 Voor meer informatie over cookies, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit om zijn "Cookiebeleid" te raadplegen.

 

 4 Recht op toegang, rectificatie, schrapping, portabiliteit, verzet, beperking en intrekking van toestemming

4.1 In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR heeft de bezoeker het recht om:

 • om vrije toegang tot hun persoonsgegevens te verzoeken;
 • hun persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • te verzoeken om het wissen van persoonsgegevens of bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens in de gevallen waarin de GDPR voorziet;
 • zich zonder opgave van redenen te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden;
 • de verwerking van zijn of haar gegevens te laten beperken in de gevallen waarin de RGPD voorziet.

In gevallen waarin de verwerking van zijn gegevens is gebaseerd op zijn toestemming, heeft de bezoeker ook het recht om: 

 • hun gegevens in een gestructureerd formaat te ontvangen en ze te laten overdragen aan een ander bedrijf (recht op overdraagbaarheid); en
 • de toestemming op elk moment intrekken door een gratis e-mail te sturen naar info@mseurope.be.

4.2 Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan de bezoeker per e-mail contact opnemen met de klantendienst van Mobile Systems Europe op het volgende adres: info@mseurope.be.

4.3 In alle omstandigheden heeft de bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (rue de la Presse, 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

 

5 Contact

In geval van vragen of klachten kan de bezoeker contact opnemen met de klantendienst van Mobile Systems Europe:

 • per post gericht aan de klantendienst van Mobile Systems Europe: Paleisstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.
 • per e-mail: info@mseurope.be.