Gebruiksvoorwaarden Website (datum van toepassing 27-11-2020)

Mobile Systems Europe instrueert de gebruiker om de Privacy Policy en de Cookie Policy te lezen alvorens op de website (https://www.metafleet.be) te surfen.

1 Website https://www.metafleet.be en draagwijdte van huidige Gebruiksvoorwaarden

1.1 Van website https://www.metafleet.be (vanWebsite") is eigendom van de Mobile Systems Europe bv, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in de KBO onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, ("Mobiele systemen Europa").

De Website wordt gehost en beheerd door OVH, een SAS-vennootschap naar Frans recht, met hoofdkantoor te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk en ingeschreven in Lille Métropole onder nummer 424 761 419 00045.

1.2 Het gebruik van de website door de gebruiker is onderworpen aan de toepasselijke regelgeving.

2 Inhoud van de website

2.1 De website biedt informatie over Mobile Systems Europe (waaronder de namen van installateurs, informatie over Mobile Systems Europe, garanties, contactgegevens, enz.)) en over de producten en diensten die wij aanbieden, met name in de sector van de elektronische apparatuur (waaronder Track & Tracing (vlootopsporing), anti-verstoringssystemen, parkeersystemen en een meer op comfort gericht productengamma). De producten en diensten die op de Website worden weergegeven zijn louter ter informatieve titel en kunnen in geval worden aanzien als een bindend en definitief aanbod vanwege Mobile Systems Europe. Alle transacties met betrekking tot producten en diensten die op de website worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden en bepalingen. gisteren geraadpleegd kunnen worden.

2.2 Mobile Systems Europe doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website volledig, juist en bijgewerkt is. Indien u niet tevreden bent met de inhoud van deze website, moet u niet verwachten dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of onvolledig is. Mobile Systems Europe garandeert niet dat de op de website verstrekte informatie juist is.

2.3 De website is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

3 Gebruik van de website

3.1 De website is gratis en niet verplicht voor de gebruiker. Het gebruik van de website is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden, die ook van toepassing zijn op Privacybeleid in de Cookiebeleid omvatten. Mobile Systems Europe draagt de gebruiker op kennis te nemen van deze informatie alvorens de website te gebruiken.

3.2 Bij het gebruik van de website is de gebruiker verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor de actualisering ervan. Indien de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden van de Gebruiksvoorwaarden, is de gebruiker gebonden aan de voorwaarden van de Website.

3.3 Het is de bezoeker verboden virussen, "deep links", "robots", of enige andere (automatische) verstorende of schadelijke systemen te gebruiken op de Website of om toegang te verlenen of te verkrijgen tot de Website. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat de website niet wordt misbruikt of op enigerlei wijze wordt gemanipuleerd.

3.4 Onverminderd het verhaalrecht voorzien door de toepasselijke wetgeving, behoudt Mobile Systems Europe zich het recht voor om elke noodzakelijke maatregel te nemen ingeval van schending van de huidige Gebruiksvoorwaarden door de bezoeker.

4 Hyperlinks

4.1 Als u een website of blog heeft en u heeft een hyperlink naar de homepage van de website gemaakt, dan kunt u de diensten van Mobile Systems Europe gebruiken voor uw persoonlijk gebruik. Deze link is niet bedoeld om te worden gebruikt voor de website van Mobile Systems Europe.

4.2 Mobile Systems Europe is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de privacy van de websites van andere gebruikers en staat niet toe dat de privacy van deze websites wordt geschonden. De auteur(s) van de websites en van de inhoud van de website zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de websites.

4.3 Mobile Systems Europe zal u op de hoogte houden van alle illegale activiteiten of informatie die u mogelijk via deze website hebt verkregen.

 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De teksten, lay-out, illustraties en enige andere constitutieve elementen van de Website worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, recht op afbeelding, en enig ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. De essentie van dit element is geldig voor het domein van Mobile Systems Europe, of, in geval van voorbijgaan, voor een ander domein waar Mobile Systems Europe het recht heeft om gebruik te maken van de geleverde diensten. De inhoud van deze elementen op de Website valt onder het auteursrecht van Mobile Systems Europe, zelfs indien deze gedownload is.

5.2 Tenzij wanneer anders bedongen, kan de tekstuele of cijferinformatie op de Website gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron vermeld wordt en dat het gebruik ervan niet commercieel, noch publiek is (bijvoorbeeld informatief, wetenschappelijk, educatief, persoonlijk gebruik). Bovendien zijn alle commerciële en publicitaire reproducties en elke andere reproductie van de samenstellende elementen van deze Website, zoals grafieken, beelden, geluidsbestanden, computerbestanden (met inbegrip van software, alle verschijningsvormen en netwerken) strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobile Systems Europe. Deze overeenkomst maakt deel uit van Mobile Systems Europe.

6 Beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid

6.1 In de mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving, sluit Mobile Systems Europe:

  • De gebruiker is verantwoordelijk voor alle zaken die voortvloeien uit het gebruik van de website door de gebruiker;
  • de verantwoordelijkheid voor alle zaken die voortvloeien uit de informatie die door de gebruikers wordt verstrekt op basis van de op de website verstrekte informatie. De raadpleging of het gebruik van deze informatie geschiedt op risico van de gebruiker;
  • Wij staan in voor de goede werking van de website en garanderen dat de website op geen enkele wijze zal disfunctioneren of beschadigd zal worden;
  • de verantwoordelijkheid voor alle zaken die betrekking hebben op het gebruik van de website, technische apparatuur, virussen, of enig ander element dat geen deel uitmaakt van het merk Mobile Systems Europe.

7 Bescherming van persoonsgegevens en privacybeleid

7.1 Het privacybeleid is de basis voor de volgende richtsnoeren.

Mobile Systems Europe kan persoonsgegevens van de bezoeker verwerken, zoals dit wordt uitgelegd in de Privacybeleid.

 

8 Koekjes

8.1 Het Cookiebeleid is gebaseerd op de volgende richtlijnen. De Website maakt gebruik van cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid.

9 Wijzigingen

9.1 Mobile Systems Europe wil ervoor zorgen dat alle gebruikers het recht hebben de apparatuur te gebruiken zoals zij dat willen en op het moment dat zij dat willen, en dat dit gebeurt met het grootste respect voor het milieu.

9.2 Mobile Systems Europe doet er alles aan om te voorkomen dat de website op enigerlei wijze wordt gebruikt of misbruikt.
Als gevolg hiervan, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Gebruiksvoorwaarden, waaronder de Privacy Policy en de Cookie Policy, te raadplegen bij elk bezoek.

Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de bovenvermelde Policies en huidige Gebruiksvoorwaarden, hebben huidige Gebruiksvoorwaarden voorrang.

 

10 Deelbaarheid

10.1 Indien een bepaling van een civielrechtelijke bepaling niet geldig of niet afdwingbaar is, mag zij niet worden gebruikt om de geldigheid en afdwingbaarheid van alle andere bepalingen van civielrechtelijke bepalingen te beperken. De litigieuze bepaling, voor zover wettelijk toegelaten, zal worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde doel het beste dient, in overeenstemming met de overige bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden.

11 Afstand

11.1 De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden door Mobile Systems Europe kan geenszins worden beschouwd als een afstand van recht.

 

12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Onverminderd het recht van consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch territorium hebben om dwingende bepalingen van hun nationaal recht in te roepen, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de toepassing van het Belgisch recht, op het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden incluis de Privacy Policy en de Cookie Policy.

12.2 Onverminderd het recht van consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven in het Brusselse arrondissement voor geschillen en enig ander verhaalrecht in verband met het gebruik of de inhoud van de Website, het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden, incluis de Privacy Policy en Cookie Policy.

13 Contact

13.1 Elk verzoek aangaande de Website, de Gebruiksvoorwaarden of de inhoud ervan dient te worden verzonden naar info@mseurope.be.