Gebruiksvoorwaarden Website (datum van toepassing 27-11-2020)

Mobile Systems Europe instructs the user to read the Privacy Policy and the Cookie Policy before surfing on the website (https://www.metafleet.be).

1 Website https://www.metafleet.be en draagwijdte van huidige Gebruiksvoorwaarden

1.1 From website https://www.metafleet.be (fromWebsite") is eigendom van de Mobile Systems Europe bv, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, ("Mobile Systems Europe").

The Website is hosted and managed by OVH, a SAS company under French law, with headquarters at 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France and registered in Lille Métropole under number 424 761 419 00045.

1.2 The use of the website by the user is governed by the applicable regulations.

2 Inhoud van de Website

2.1 The website provides information about Mobile Systems Europe (including the names of installers, information about Mobile Systems Europe, guarantees, contact details, etc.).) and about the products and services that we offer, especially in the sector of electronic equipment (including Track & Tracing (fleet tracking), anti-disturbance systems, parking systems, and a product range that is more comfort-oriented). De producten en diensten die op de Website worden weergegegeven zijn louter ter informatieve titel en kunnen in geval worden aanzien als een bindendend en definitief aanbod vanwege Mobile Systems Europe. All transactions related to products and services that are published on the website are subject to specific terms and conditions. yesterday geraadpleegd kunnen worden.

2.2 Mobile Systems Europe is committed to ensuring that the content of the website is complete, correct and up-to-date. If you have any doubts about the accuracy of the information provided, you should contact us. Mobile Systems Europe does not guarantee that the information provided on the website is correct.

2.3 The website is available in Dutch and French.

3 Gebruik van de Website

3.1 The website is free of charge and not compulsory for the user. The use of the website is subject to the following terms and conditions, which are also applicable to Privacy Policy in de Cookie Policy omvatten. Mobile Systems Europe instructs the user to take note of this information before using the website.

3.2 When using the Website, the user is responsible for the content of the website and for ensuring that it is kept up to date. If the user is not in compliance with the terms of the Terms of Use, the user shall be bound by the terms of the Website.

3.3 Het is de bezoeker verboden virussen, "deep links", "robots", of enige andere (automatische) verstorende of schadelijke systemen te gebruiken op de Website of om toegang te verlenen or te verkrijgen tot de Website. This is the responsibility of the user to ensure that the website is not abused or manipulated in any way.

3.4 Onverminderd het verhaalrecht voorzien door de toepasselijke wetgeving, behoudt Mobile Systems Europe zich het recht voor om elke noodzakelijke maatregel te nemen ingeval van schending van de huidige Gebruiksvoorwaarden door de bezoeker.

4 Hyperlinks

4.1 If you are interested in a website or blog and you have set up a hyperlink to the homepage of the website, you will be able to use the services of Mobile Systems Europe for your personal use. This link is not intended to be used for the purposes of the Mobile Systems Europe website.

4.2 Mobile Systems Europe is in no way responsible for the privacy of the websites of other users and does not allow the privacy of these websites to be compromised. The author(s) of the websites and of the content of the website are solely responsible for the content of the websites.

4.3 Mobile Systems Europe will keep you informed of any illegal activity or information that you may have obtained from this website.

 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De teksten, lay-out, illustraties en en enige andere constitutieve elementen van de Website worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, recht op afbeelding, en enig ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. The essence of this element is valid for the domain of Mobile Systems Europe, or, in case of passing, for another domain where Mobile Systems Europe has the right to make use of the services provided. The content of these elements on the Website is subject to the copyright of Mobile Systems Europe, even if it is downloaded.

5.2 Tenzij wanneer anders bedongen, kan de tekstuele of cijferinformatie op de Website gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron vermeld wordt en dat het gebruik ervan niet commercieel, noch publiek is (bijvoorbeeld informatief, wetenschappelijk, educatief, persoonlijk gebruik). Furthermore, all commercial and publication reproductions and any other reproductions of the constituent elements of this Website, such as graphics, images, geluids, computer files (including software, all appearances and networks) are strictly prohibited without the prior written consent of Mobile Systems Europe. This agreement is part of Mobile Systems Europe.

6 Beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid

6.1 In de mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving, sluit Mobile Systems Europe:

  • The user is responsible for all matters arising from the use of the website by the user;
  • the responsibility for all matters arising from the information provided by the users on the basis of the information provided on the website. The consultation or use of this information is subject to the risk of the user;
  • We guarantee the proper functioning of the website and guarantee that the website will not malfunction or be damaged in any way;
  • the responsibility for all matters relating to the use of the website, technical equipment, viruses, or any other element that is not part of the Mobile Systems Europe brand.

7 Bescherming van persoonsgegevens en Privacy Policy

7.1 The Privacy Policy is the basis for the following guidelines.

Mobile Systems Europe kan persoonsgegevens van de bezoeker verwerken, zoals dit wordt uitgelegd in de Privacy Policy.

 

8 Cookies

8.1 The Cookie Policy is based on the following guidelines. The Website uses cookies, as described in the Cookie Policy.

9 Wijzigingen

9.1 Mobile Systems Europe is committed to ensuring that all users have the right to use the equipment as they see fit and at any time they want to use it, and this is done with the utmost respect for the environment.

9.2 Mobile Systems Europe is committed to ensuring that the website is not used or abused in any way.
Als gevolg hiervan, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Gebruiksvoorwaarden, incluis de Privacy Policy en de Cookie Policy, te raadplegen bij elk bezoek.

Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de bovenvermelde Policies en huidige Gebruiksvoorwaarden, hebben huidige Gebruiksvoorwaarden voorrang.

 

10 Deelbaarheid

10.1 If a provision of a civil law provision is not valid or is unenforceable, it must not be used to restrict the validity and enforceability of all other provisions of civil law provisions. De litigieuze bepaling, voor zover wettelijk toegelaten, zal worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde doel het beste dienst, in overeenstemming met de overige bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden.

11 Afstand

11.1 De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden door Mobile Systems Europe kan geenszins worden beschouwd als een afstand van recht.

 

12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Onverminderd het recht van consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch territorium hebben om dwingende bepalingen van hun nationalaal recht in te roepen, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de toepassing van het Belgisch recht, op het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden incluis de Privacy Policy en de Cookie Policy.

12.2 Onverminderd het recht van consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven in het Brusselse arrondissement voor geschillen en enig ander verhaalrecht in verband met het gebruik of de inhoud van de Website, het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden, incluis de Privacy Policy en Cookie Policy.

13 Contact

13.1 Elk verzoek aangaande de Website, de Gebruiksvoorwaarden of de inhoud ervan dient te worden verzonden naar info@mseurope.be.