Gebruiksvoorwaarden Website (datum van toepassing 27-11-2020)

Mobile Systems Europe nodigt de bezoeker uit aandachtig de Privacy Policy en de Cookie Policy te lezen alvorens te surfen op de Website (https://www.metafleet.be).

1 Website https://www.metafleet.be en draagwijdte van huidige Gebruiksvoorwaarden

1.1 De website https://www.metafleet.be (de “Website”) is eigendom van de Mobile Systems Europe bv, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (“Mobile Systems Europe”).

De Website wordt beheerd en gehost door OVH, een SAS onderneming onder het Franse recht, met maatschappelijke zetel te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France en ingeschreven in Lille Métropole onder het ondernemingsnummer 424 761 419 00045.

1.2 Enkel het gebruik van de Website door de bezoeker wordt gereglementeerd door huidige Gebruiksvoorwaarden.

2 Inhoud van de Website

2.1 De Website geeft informatie weer over Mobile Systems Europe (bijvoorbeeld, de vestiging van installateurs, informatie over Mobile Systems Europe, garanties, contactgegevens, …) en over de producten en diensten die zij aanbiedt, hoofdzakelijk in de sector van elektronisch ingebed apparatuur (bijvoorbeeld de Track & Tracing (fleet beheer), antidiefstal systemen, parkeerhulpsystemen, en een productengamma dat meer georiënteerd is naar comfort). De producten en diensten die op de Website worden weergegeven zijn louter ter informatieve titel en kunnen in geen geval worden aanzien als een bindend en definitief aanbod vanwege Mobile Systems Europe. Alle transacties aangaande de producten en diensten die worden weergegeven op de Website zijn voorwerp van een onderscheiden overeenkomst en onderworpen aan specifieke voorwaarden, die hier geraadpleegd kunnen worden.

2.2 Mobile Systems Europe stelt alles in haar werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Website volledig, correct en up-to-date is. Desondanks haar inspanningen, kan het zijn dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of niet langer accuraat is. Mobile Systems Europe verleent geen garantie voor wat betreft de inhoud en de informatie weergegeven op de Website.

2.3 De Website is beschikbaar in het Nederlands en Frans.

3 Gebruik van de Website

3.1 De Website is gratis en vrij toegankelijk voor elke bezoeker. Het gebruik wordt enkel toegestaan conform de huidige Gebruiksvoorwaarden, die eveneens de Privacy Policy en de Cookie Policy omvatten. Mobile Systems Europe nodigt de bezoeker uit deze te lezen alvorens de Website te gebruiken.

3.2 Door het gebruik van de Website wordt de bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van het geheel van de Gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, wordt de bezoeker uitgenodigd de Website te verlaten.

3.3 Het is de bezoeker verboden virussen, “deep links”, “robots”, of enige andere (automatische) verstorende of schadelijke systemen te gebruiken op de Website of om toegang te verlenen of te verkrijgen tot de Website. Het is de bezoeker eveneens verboden om de Website op enigerlei te beïnvloeden of te manipuleren.

3.4 Onverminderd het verhaalrecht voorzien door de toepasselijke wetgeving, behoudt Mobile Systems Europe zich het recht voor om elke noodzakelijke maatregel te nemen ingeval van schending van de huidige Gebruiksvoorwaarden door de bezoeker.

4 Hyperlinks

4.1 Tenzij anders bepaald, dient de bezoeker, die zelf over een website of blog beschikt en die hierop een hyperlink wenst te plaatsen waardoor de bezoeker geleid wordt naar de homepage van de Website, een voorafgaand schriftelijk verzoek in te dienen bij Mobile Systems Europe tot goedkeuring hiervan. Elke goedgekeurde hyperlink dient onverwijld te worden verwijderd op eenvoudig verzoek van Mobile Systems Europe.

4.2 Mobile Systems Europe is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden waarnaar bezoekers worden geleid en dient de inhoud ervan niet goed te keuren. De websites van derden en de inhoud ervan zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van hun auteur(s).

4.3 Mobile Systems Europe verbindt zich ertoe hyperlinks te verwijderen, wanneer zij kennis verkrijgt dat deze de bezoeker naar een illegale activiteit of informatie hebben geleid.

 

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De teksten, lay-out, illustraties en enige andere constitutieve elementen van de Website worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, recht op afbeelding, en enig ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Het geheel van deze elementen valt onder de eigendom van Mobile Systems Europe, of, indien van toepassing, een derde waarvan Mobile Systems Europe de vereiste goedkeuringen heeft gekregen. Het geheel van deze elementen op de Website vallen onder de eigendom van Mobile Systems Europe, zelfs wanneer dit downloadbaar is.

5.2 Tenzij wanneer anders bedongen, kan de tekstuele of cijferinformatie op de Website gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron vermeld wordt en dat het gebruik ervan niet commercieel, noch publiek is (bijvoorbeeld informatief, wetenschappelijk, educatief, persoonlijk gebruik). Echter, alle commerciële of publieke reproducties en elke andere reproductie van de constitutieve elementen van deze Website, zoals de grafische lijn, afbeeldingen, geluiden, informaticatoepassingen (incluis de software, alle apparatuur en netwerken) zijn strikt verboden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke goedkeuring van Mobile Systems Europe. Elk verzoek dient te worden ingediend bij Mobile Systems Europe.

6 Beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid

6.1 In de mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving, sluit Mobile Systems Europe:

  • elke verantwoordelijkheid uit voor alle schade die voortkomt uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website door de bezoeker;
  • elke verantwoordelijkheid uit voor alle schade die voortkomt uit beslissingen genomen door bezoekers op basis van informatie, geconsulteerd op de Website. De consultatie of het gebruik van deze informatie gebeurt uitsluitend op risico van de bezoeker;
  • elke garantie uit van de goede functionering van de Website en sluit elke verantwoordelijkheid bij disfunctioneren of het niet langer beschikbaar zijn van de Website;
  • elke verantwoordelijkheid uit voor alle schade berokkend aan de bezoeker die voortkomt uit de toegang of het gebruik van de Website, technische fouten, virussen, of elk ander element onafhankelijk van de wil van Mobile Systems Europe.

7 Bescherming van persoonsgegevens en Privacy Policy

7.1 De Privacy Policy is onderdeel van huidige Gebruiksvoorwaarden.

Mobile Systems Europe kan persoonsgegevens van de bezoeker verwerken, zoals dit wordt uitgelegd in de Privacy Policy.

 

8 Cookies

8.1 De Cookie Policy is onderdeel van huidige Gebruiksvoorwaarden. De Website maakt gebruik van bepaalde cookies, zoals dit wordt uitgelegd in de Cookie Policy.

9 Wijzigingen

9.1 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor huidige Gebruiksvoorwaarden naar haar goeddunken en op elk moment te wijzigen of te vervolledigen, en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

9.2 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de inhoud van de Website aan te passen of te vervolledigen.
Als gevolg hiervan, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Gebruiksvoorwaarden, incluis de Privacy Policy en de Cookie Policy, te raadplegen bij elk bezoek.

Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van de bovenvermelde Policies en huidige Gebruiksvoorwaarden, hebben huidige Gebruiksvoorwaarden voorrang.

 

10 Deelbaarheid

10.1 Indien een bepaling van huidige Gebruiksvoorwaarden nietig of ongeldig, of niet uitvoerbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en naleving van alle andere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden. De litigieuze bepaling, voor zover wettelijk toegelaten, zal worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde doel het beste dienst, in overeenstemming met de overige bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden.

11 Afstand

11.1 De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen van huidige Gebruiksvoorwaarden door Mobile Systems Europe kan geenszins worden beschouwd als een afstand van recht.

 

12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1 Onverminderd het recht van consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch territorium hebben om dwingende bepalingen van hun nationaal recht in te roepen, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de toepassing van het Belgisch recht, op het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van huidige Gebruiksvoorwaarden incluis de Privacy Policy en de Cookie Policy.

12.2 Onverminderd het recht van consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, aanvaardt de bezoeker door het gebruik van de Website de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven in het Brusselse arrondissement voor geschillen en enig ander verhaalrecht in verband met het gebruik of de inhoud van de Website,  het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van de huidige Gebruiksvoorwaarden, incluis de Privacy Policy en Cookie Policy.

13 Contact

13.1 Elk verzoek aangaande de Website, de Gebruiksvoorwaarden of de inhoud ervan dient te worden verzonden naar info@mseurope.be.