1 Algemeen

1.1 Van website https://www.metafleet.be (uit "Website") wordt ter beschikking gesteld aan de bezoeker door de Mobile Systems Europe bv, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (hierna "Mobiele systemen Europa").

1.2 Huidige privacybeleid (van "Privacybeleid("Mobile Systems Europe") is de enige eigenaar van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en informeert de gebruiker over de voorwaarden waaronder Mobile Systems Europe diensten verleent aan personen aan wie toegang tot de Website is verleend of die gerechtigd zijn dergelijke diensten van de gebruiker op de Website te ontvangen.

Mobile Systems Europe informeert de gebruiker over de Gebruiksvoorwaarden van de Website en hoe hij op de Website kan surfen.

Mobile Systems Europe is de eigenaar van de rechten van de personen en is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de rechten van de personen en betreffende het recht van toegang tot de eigendom van die personen (de "AVG") en elke andere toepasselijke bepaling van het Unierecht of van het nationaal recht van lidstaten in verband met de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald, inzake de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.3 De website kan aan andere websites worden gekoppeld. Dit privacybeleid is een aanvulling op het gebruik van deze website. Indien de gebruiker andere websites bezoekt, zal Mobile Systems Europe steeds de privacy van deze andere websites in acht nemen.

1.4 Mobile Systems Europe respecteert het recht op het privacybeleid. Bijgevolg instrueert Mobile Systems Europe de gebruiker om het Privacybeleid te lezen alvorens de Website te gebruiken.

 

2 Verwerking van persoonsgegevens door Mobile Systems Europe

2.1 Mobile Systems Europe verkoopt mensen die naar de website zijn gestuurd (via het contactformulier) of die door de eigenaar van de website willen worden gestuurd (via het contactformulier).

2.1.1 Legitieme rechtsgrond. Het gebruik van persoonlijke informatie door de gebruiker (zowel wanneer de gebruiker de website gebruikt als wanneer hij/zij een contactformulier wenst te gebruiken, of wanneer hij/zij een e-mail stuurt naar Mobile Systems Europe) wordt beheerst door de volgende regels:

 • de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Mobile Systems Europe, meer bepaald voor de verbetering van de Website en de promotie / informatie over de aangeboden diensten (artikel 6.1. f AVG);
 • de toestemming van de betrokkene, zijnde de bezoeker (artikel 6.1.a AVG).

2.1.2 Verwerkingsdoeleinden. Mobile Systems Europe verwerkt persoonsgegevens van de bezoeker van de Website voor doeleinden van:

 • het beheer van de Website en van het aanbieden van informatie, alsook advies ten aanzien van mogelijk cliënteel; en
 • direct marketing in prospectie.

2.1.3 Categorieën persoonsgegevens. In functie van het gebruik van de Website door de gebruiker, is het belangrijk dat Mobile Systems Europe (elektronische) identificatiegegevens verwerkt (zoals de naam, voornaam, titel, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, IP adres, cookies, de website vanwaar bezoeker naar de Website wordt geleid, de datum en duur van het bezoek op de Website, van de browser en het exploitatiesysteem van bezoeker, zijn surfgedrag, en meer bepaald, zijn vragen, de pagina's die hij bezoekt op de Website)

2.1.4 Bewaartermijn. De persoonsgegevens worden bewaard:

 • wanneer u de website mag gebruiken: gedurende een periode van 3 maanden nadat de website door de eigenaar is geopend;
 • indien u geïnteresseerd bent in promotie / informatie over de producten aan potentiële klanten: gedurende een periode van 6 maanden na het eerste contact door de distributeur
 • indien u de website gebruikt voor direct marketing en colportage: gedurende maximaal 1 jaar na de eerste keer dat de website door de eigenaar is geopend.

2.2 De persoonsgegevens van de bezoeker kunnen in bepaalde omstandigheden mogelijks aan derden en verwerkers van Mobile Systems Europe worden doorgegeven.

2.1.1 Derden

Mobile Systems Europe verstrekt ook persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Mobile Systems Europe kan de klant informatie verstrekken over de producten en diensten die hij nodig heeft:

 • wegens een wettelijke bepaling of wanneer Mobile Systems Europe betrokken is bij de verkoop of de koop van een vennootschap of activa;
 • voor het gebruik van de gebruikershandleidingen van de website en andere algemene kosten;
 • voor de bescherming van rechten, eigendom of veiligheid van Mobile Systems Europe, haar cliënteel of anderen.

Mobile Systems Europe staat garant voor het gebruik van persoonsgegevens door andere personen. Het gebruik is altijd onderworpen aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van een geschil of een ernstige fout moeten de partijen zich tot de bevoegde autoriteiten wenden.

2.2.2 Verwerkers

Mobile Systems Europe levert diensten aan leveranciers (zoals IT-infrastructuur, in Nederland gevestigde servers) die de mensen voor eigen gebruik en in overeenstemming met de instructies van Mobile Systems Europe leveren. In dit verband ziet Mobile Systems Europe erop toe dat alle nodige maatregelen worden genomen om de integriteit van deze diensten te waarborgen. (met inbegrip van contractuele clausules die per e-mail naar info@mseurope.be kunnen worden gezonden).

 

3 Koekjes

3.1 Mobile Systems Europe maakt voor zijn website gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die bij het surfen via de server van de website naar de harde schijf van de gebruiker worden gestuurd en die specifieke of definitieve informatie mogelijk maken waarmee de gebruiker de website kan controleren, controleren en personaliseren.

3.2 Om de persoonlijke cookies af te dekken, kan de gebruiker de juiste optie kiezen zoals beschreven in de AVG.

3.3 Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar het Cookiebeleid van Mobile Systems Europe.

 

4 Recht op inzage, rectificatie, gegevensuitwisseling, overdraagbaarheid, verzet, beperking en herroeping van toestemming

4.1 Overeenkomstig de bepalingen van de AVG, heeft de bezoeker de volgende rechten:

 • kosteloos te verzoeken inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens;
 • kosteloos te verzoeken om zijn onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten rectificeren;
 • te verzoeken zijn persoonsgegevens te wissen.
 • zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens in de gevallen voorzien in de AVG;
 • zich zonder enige verantwoording te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; en
 • te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken in de gevallen voorzien in de AVG.

Als het contract door de bezoeker is ondertekend, heeft hij het recht dit te doen:

 • zijn persoonsgegevens te verkrijgen of ze te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; en
 • U kunt ons te allen tijde per e-mail bereiken op info@mseurope.be.

4.2 Indien de bezoeker een van bovenstaande rechten wenst in te roepen dient hij contact op te nemen met de klantendienst van Mobile Systems Europe per e-mail gericht aan info@mseurope.be.

4.3 In elk geval heeft de bezoeker eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be).

 

5 Contact

Elke vraag of klacht kan worden gericht aan de klantendienst van Mobile Systems Europe:

 • per post ten aanzien van de klantendienst van Mobile Systems Europe: Paleizenstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.
 • per e-mail: info@mseurope.be.