1 Algemeen

1.1 De website https://www.metafleet.be (de “Website”) wordt ter beschikking gesteld aan de bezoeker door de Mobile Systems Europe bv, een onderneming onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat 44/52 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (hierna “Mobile Systems Europe”).

1.2 Huidige privacy policy (de “Privacy Policy”) is onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden van de Website en informeert de bezoeker aangaande de wijze waarop Mobile Systems Europe persoonsgegevens verwerkt die zij heeft ontvangen of die vrijwillig werden gedeeld door de bezoeker op de Website.

Mobile Systems Europe nodigt de bezoeker uit aandachtig de Gebruiksvoorwaarden van de Website te lezen alvorens verder te surfen op de Website.

Mobile Systems Europe is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens en staat in voor de controle op de naleving van de verplichtingen onder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”) en elke andere toepasselijke bepaling van het Unierecht of van het nationaal recht van lidstaten in verband met de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald, inzake de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

1.3 De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Huidige Privacy Policy is enkel van toepassing op deze Website. Indien de bezoeker andere websites consulteert, dan raadt Mobile Systems Europe aan steeds het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze andere websites aandachtig te lezen.

1.4 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor de huidige Privacy Policy aan te passen. Als gevolg hiervan, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Privacy Policy te raadplegen bij elk bezoek van de Website.

 

2 Verwerking van persoonsgegevens door Mobile Systems Europe

2.1 Mobile Systems Europe verwerkt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen (bijvoorbeeld door de toegang tot de Website) of die vrijwillig werden gedeeld door de bezoeker op de Website (bijvoorbeeld via het contactformulier).

2.1.1 Legitieme rechtsgrond. De verwerking van persoonsgegevens van de bezoeker (zowel wanneer de bezoeker de Website bezoekt als wanneer hij vrijwillig een contactformulier invult, of wanneer hij een e-mail naar Mobile Systems Europe stuurt), is gegrond op de volgende rechtsgronden:

 • de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Mobile Systems Europe, meer bepaald voor de verbetering van de Website en de promotie / informatie over de aangeboden diensten (artikel 6.1. f AVG);
 • de toestemming van de betrokkene, zijnde de bezoeker (artikel 6.1.a AVG).

2.1.2 Verwerkingsdoeleinden. Mobile Systems Europe verwerkt persoonsgegevens van de bezoeker van de Website voor doeleinden van:

 • het beheer van de Website en van het aanbieden van informatie, alsook advies ten aanzien van mogelijk cliënteel; en
 • direct marketing en prospectie.

2.1.3 Categorieën persoonsgegevens. In functie van het gebruik van de Website door de bezoeker, is het mogelijk dat Mobile Systems Europe (elektronische) identificatiegegevens verwerkt (zoals de naam, voornaam, titel, adres, telefoonnummer, GSM nummer, e-mailadres, IP adres, cookies, de website vanwaar bezoeker naar de Website wordt geleid, de datum en duur van het bezoek op de Website, van de browser en het exploitatiesysteem van bezoeker, zijn surfgedrag, en meer bepaald, zijn vragen, de pagina’s die hij bezoekt op de Website).

2.1.4 Bewaartermijn. De persoonsgegevens worden bewaard:

 • wanneer zijn verwerkt worden voor beheer van de Website: gedurende een periode van 3 maanden maand na het laatste bezoek van de Website door de bezoeker;
 • wanneer zij verwerkt worden voor promotie / informatie over de aangeboden diensten aan potentieel cliënteel: gedurende een periode van 6 maanden na het laatste contact door de bezoeker
 • wanneer zij verwerkt worden voor direct marketing en prospectie: gedurende de periode van maximum 1 jaar na het laatste bezoek van de Website door de bezoeker.

2.2 De persoonsgegevens van de bezoeker kunnen in bepaalde omstandigheden mogelijks aan derden en verwerkers van Mobile Systems Europe worden doorgegeven.

2.1.1 Derden

Mobile Systems Europe verbindt er zich toe geen persoonsgegevens te delen met derden voor direct marketing doeleinden.

Mobile Systems Europe kan persoonsgegevens van de bezoeker met derden delen in bepaalde omstandigheden:

 • wegens een wettelijke bepaling of wanneer Mobile Systems Europe betrokken is bij de verkoop of de koop van een vennootschap of activa;
 • voor de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden van de Website of andere overeenkomsten;
 • voor de bescherming van rechten, eigendom of veiligheid van Mobile Systems Europe, haar cliënteel of anderen.

Mobile Systems Europe is geenszins verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden. De verwerking wordt uitsluitend verricht onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Voor enige vraag of enig verzoek kunnen de bezoekers zich rechtstreeks richten naar de betreffende derde.

2.2.2 Verwerkers

Mobile Systems Europe doet beroep op verwerkers (zoals IT-infrastructuur, servers gelegen in het buitenland) die de persoonsgegevens voor rekening en op instructie van Mobile Systems Europe verwerken. In dat geval zal Mobile Systems Europe alle noodzakelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te garanderen en zorgt zij voor de integriteit ervan. Voor zover de verwerkers gelokaliseerd zijn in een gebied buiten de Europees Economische Ruimte, zal zij gepaste maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau te bieden (bijvoorbeeld contractuele clausules die op eenvoudig verzoek per e-mail naar info@mseurope.be kunnen worden geraadpleegd).

 

3 Cookies

3.1 Mobile Systems Europe gebruikt cookies voor haar Website. Dit zijn kleine informatiebestanden die verstuurd worden naar de harde schijf van de bezoeker via de server van de Website door navigatie en waarop tijdelijke of definitieve informatie wordt opgeslagen die toelaat het gebruik van de Website te vergemakkelijken, te vervolledigen en te personaliseren.

3.2 Voor zover de cookies persoonsgegevens bevatten kan de bezoeker beroep doen op zijn rechten zoals voorzien in de AVG.

3.3 Voor meer informatie betreffende de cookies, nodigt Mobile Systems Europe de bezoeker uit de Cookie Policy te raadplegen.

 

4 Recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid, verzet, beperking en herroeping van toestemming

4.1 Overeenkomstig de bepalingen van de AVG, heeft de bezoeker de volgende rechten:

 • kosteloos te verzoeken inzage te verkrijgen in zijn persoonsgegevens;
 • kosteloos te verzoeken om zijn onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten rectificeren;
 • te verzoeken zijn persoonsgegevens te wissen.
 • zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens in de gevallen voorzien in de AVG;
 • zich zonder enige verantwoording te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden; en
 • te verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken in de gevallen voorzien in de AVG.

Indien de verwerking steunt op de toestemming van de bezoeker, heeft hij eveneens het recht:

 • zijn persoonsgegevens te verkrijgen of ze te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; en
 • zijn toestemming kosteloos en op elk moment te herroepen door een e-mail te sturen naar info@mseurope.be.

4.2 Indien de bezoeker een van bovenstaande rechten wenst in te roepen dient hij contact op te nemen met de klantendienst van Mobile Systems Europe per e-mail gericht aan info@mseurope.be.

4.3 In elk geval heeft de bezoeker eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

 

5 Contact

Elke vraag of klacht kan worden gericht naar de klantendienst van Mobile Systems Europe:

 • per post ten aanzien van de klantendienst van Mobile Systems Europe: Paleizenstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.
 • per e-mail: info@mseurope.be.