Gebruiksvoorwaarden van de Site (datum van aanneming 27-11-2020)

 

Voordat u op de website surft (https://www.metafleet.be), de bezoeker wordt verzocht het Privacybeleid en het Cookiebeleid te raadplegen.

1. Website https://www.metafleet.be en toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden

1.1 De website https://www.metafleet.be (de " Website ") is eigendom van Mobile Systems Europe srl, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Paleisstraat, 44/52 en ingeschreven bij de ECB onder ondernemingsnummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (" Mobiele systemen Europa ").

De Site wordt geëxploiteerd en gehost door OVH, een SAS naar Frans recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk en ingeschreven is in Lille Métropole onder het ondernemingsnummer 424 761 419 00045.

1.2 Alleen het gebruik van de Site door de bezoeker wordt beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2. Inhoud van de site

2.1 De Site biedt informatie over Mobile Systems Europe (vestigingsplaats van de installateurs, informatie over Mobile Systems Europe, garanties, contactgegevens, ...) en over de producten en diensten die het aanbiedt, voornamelijk op het gebied van boordelektronica (bv. Track & Tracing (wagenparkbeheer), anti-diefstalsystemen voor voertuigen, parkeerassistentiesystemen, en een reeks meer comfortgerichte producten, ...). De op de Site gepresenteerde producten en diensten zijn louter informatief en kunnen in geen geval worden beschouwd als een definitief aanbod van Mobile Systems Europe. Alle transacties met betrekking tot de op de Site gepresenteerde producten en diensten zijn onderworpen aan een afzonderlijk contract en aan specifieke voorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd hier.

2.3 Mobile Systems Europe stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Site volledig, juist en up-to-date is. Ondanks haar inspanningen is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Mobile Systems Europe staat niet in voor de juistheid van de inhoud en de informatie op de Site.

2.5 De site is beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

 

3. Gebruik van de Site

3.1 De Site is vrij toegankelijk voor alle bezoekers. Gebruik van de Site is alleen toegestaan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, die het Privacybeleid en het Cookiebeleid omvatten.

3.2 Door de Site te gebruiken, wordt de bezoeker verondersteld deze Gebruiksvoorwaarden in hun geheel te hebben gelezen en aanvaard. Indien de bezoeker niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, wordt hij of zij uitgenodigd de Site te verlaten.

3.3 Om toegang te krijgen tot de Site of deze te gebruiken, verbindt de bezoeker zich ertoe geen gebruik te maken van virussen, deep links, robots of andere schadelijke (automatische) systemen. Het is de bezoeker tevens verboden de Site op enigerlei wijze te beïnvloeden of te manipuleren.

3.4 Onverminderd de rechtsmiddelen waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, behoudt Mobile Systems Europe zich het recht voor alle nodige maatregelen te treffen in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden door de bezoeker.

 

4. Hypertext koppelingen

4.1 Behoudens andersluidende bepaling, moet de bezoeker die een website of een blog heeft en die een link rechtstreeks naar de homepage van de Site wil plaatsen, vooraf de schriftelijke toestemming van Mobile Systems Europe vragen. Elke geautoriseerde link moet op eenvoudig verzoek van Mobile Systems Europe worden ingetrokken.

4.2 Mobile Systems Europe wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt doorverwezen via links op de Site en wordt niet geacht de inhoud te aanvaarden die via deze links aan de bezoekers ter beschikking wordt gesteld. Websites van derden en hun inhoud vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun auteur(s).

4.3 Mobile Systems Europe verbindt zich ertoe de links te verwijderen waarvan het effectief kennis heeft gekregen dat zij leiden naar illegale informatie of activiteiten.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De teksten, lay-out, illustraties en andere elementen van de Site zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, beeldrecht en alle andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Al deze elementen zijn eigendom van Mobile Systems Europe of, in voorkomend geval, van een derde van wie Mobile Systems Europe de nodige autorisaties heeft verkregen. De elementen op de Site blijven dus eigendom van Mobile Systems Europe, zelfs wanneer ze gedownload zijn.

5.2 Tenzij anders bepaald mag de tekstuele of cijfermatige informatie op de Site gratis worden gebruikt, mits de bron wordt vermeld en alleen voor een gebruik dat niet commercieel of reclamedoeleinden dient (bijv. informatief, wetenschappelijk, educatief, privégebruik, enz.). Daarentegen is elke reproductie van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere samenstellende elementen van de Site, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informaticatoepassingen (met inbegrip van de software, elke uitrusting of elk netwerk), strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobile Systems Europe. Alle verzoeken in die zin moeten worden gericht aan Mobile Systems Europe.

 

6. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1 Voor zover toegestaan door de wet, Mobile Systems Europe:

  • wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade die voortvloeit uit het directe of indirecte gebruik van haar Site door de bezoeker;
  • wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit beslissingen die de bezoeker heeft genomen op basis van de raadpleging van de site, waarbij de raadpleging en het gebruik van de informatie die de site bevat uitsluitend op risico van de bezoeker zijn;
  • garandeert niet de goede werking van de Site en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van storing of onbeschikbaarheid van de Site;
  • wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige schade geleden door de bezoeker als gevolg van toegang tot of gebruik van de Site, technische fouten, virussen of enig ander element buiten de controle van Mobile Systems Europe.

 

7. Privacybeleid

7.1 Deze gebruiksvoorwaarden omvatten het privacybeleid.

Mobile Systems Europe verwerkt de persoonsgegevens van de bezoeker zoals beschreven in de Privacybeleid.

 

8. Cookiebeleid

8.1 Deze Gebruiksvoorwaarden voor de Site omvatten het Cookiebeleid. De Site maakt gebruik van bepaalde cookies, zoals beschreven in het Cookiebeleid.

 

9. Wijzigingen

9.1 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

9.2 Mobile Systems Europe behoudt zich het recht voor om de huidige Gebruiksvoorwaarden van de Site te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Bijgevolg raadt Mobile Systems Europe u aan de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid en het Cookiebeleid van de Site die bij elk bezoek van kracht zijn, te raadplegen.

In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de bovengenoemde Beleidslijnen en deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.

 

10. Deelbaarheid

10.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geldig en uitvoerbaar en wordt de ontoepasselijke of onwettige bepaling vervangen door een toepasselijke of wettelijke bepaling die het best de oorspronkelijke bedoeling van Mobile Systems Europe weergeeft.

 

11. Ontheffing

11.1 Het niet-toepassen van één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door Mobile Systems Europe kan door de bezoeker nooit beschouwd worden als een verklaring van afstand van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1 Door de Site te gebruiken, stemt de bezoeker ermee in dat de vorming, uitvoering en interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Privacybeleid en het Cookiebeleid, uitsluitend worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, onverminderd het recht van consumenten die buiten België wonen om zich te beroepen op de dwingende bepalingen van hun nationaal recht.

12.2 Elk geschil met betrekking tot het gebruik of de inhoud van de site en/of de opstelling, uitvoering en interpretatie van de gebruiksvoorwaarden van de site, met inbegrip van het privacybeleid en het cookiebeleid, zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om zich te beroepen op de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

 

13. Neem contact op met

13.1 Voor elk verzoek om informatie betreffende de Site, de Gebruiksvoorwaarden van de Site, of de inhoud ervan, kan de bezoeker contact opnemen met info@mseurope.be.